Zalesňování a zakládání lesů

Jedná se o Operaci 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník pozemku určeného k zalesnění,
 • Spolek vlastníků pozemku určeného k zalesnění,
 • Spoluvlastník pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu většiny spoluvlastníků (většinou spoluvlastníků se rozumí, podle občanského zákoníku, většina podle podílu, nikoli podle počtu spoluvlastníků),
 • Nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k zalesnění za splnění dalších podmínek,
 • Svěřenecký fond.

Z možnosti žádat o dotaci na zalesnění (i následnou péči a náhradu) je vyloučen subjekt, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.

 

Možná výše dotace

Zalesnění

 1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 3 035 EUR / 1 ha,
 2. ostatními dřevinami nevyjmenovanými v bodě 1 činí 2 100 EUR / 1 ha

Péče o lesní porost

 1. pro dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 669 EUR / 1 ha / rok
 2. pro ostatní dřeviny nevyjmenované v bodě 1 činí 298 EUR / 1 ha / rok

Náhrada na pozemku, který byl v LPIS před jeho zalesněním veden s kulturou

 1. standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura činí 488 EUR / 1 ha / rok
 2. travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura činí 161 EUR / 1 ha / rok.

 

Způsobilé výdaje

V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

 • na založení lesního porostu (dotace na „zalesnění“),
 • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění (dotace na „péči“),
 • za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“).

Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů dřevin v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v tabulce č. 1 na dílu půdního bloku vhodném pro zalesnění evidovaném v LPIS.

Zalesnění musí být provedeno v souladu s projektem zalesnění, který je zpracován v souladu s vyjádřením ÚHÚL o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků, jednotlivými druhy s minimálními počty dřevin (způsobilými pro dotaci) v rámci vhodných stanovišť. Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované v minimálním počtu na příslušných CHS.

Dotace na zalesnění se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů dřevin v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v tabulce č. 1 (příloha č. 1 NV) v souladu s projektem zalesnění na dílu půdního bloku vhodném pro zalesnění evidovaném v LPIS, na kterém jsou vedeny druhy zemědělské kultury: standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, jiná trvalá kultura, nebo jiná kultura.