Zachování porostního typu hospodářského souboru

Jedná se o podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací na lesní porosty v oblastech Natura 2000 (ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality) a zvláště chráněných území na zachování podporovaných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté, topolový, nízký les – pařeziny), a to v podobě částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v těchto oblastech. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.

Žádat nemůže žadatel, který je státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem.

 

Možná výše dotace

Sazba dotace činí 183 EUR / ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.

 

Způsobilé výdaje