Technika a technologie pro lesní hospodářství

Jedná se o Operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami,
 • Sdružení s právní subjektivitou nebo spolků,
 • Vysoké školy se školním lesním podnikem, střední školy nebo učiliště se školním polesím,
 • Obec,
 • Právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem,
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

 

Způsobilé výdaje

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví,
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků,
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy),
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest,
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.

 

Alokace operace v rámci 8. výzvy

 • 170 000 000 Kč