Přeměna porostů náhradních dřevin

Jedná se o Operaci 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora je zaměřena na rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Způsobilé jsou pouze jednorázové investiční/neinvestiční náklady, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Podpora je poskytována na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, přípravu ploch před zalesněním, umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků nájemců pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Z možnosti žádat o dotaci na zalesnění (i následnou péči a náhradu) je vyloučen subjekt, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.

 

Způsobilé výdaje

  • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy,
  • Příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů,
  • Umělá obnova sadbou, kde počet sazenic na hektar je maximálně 1,0 násobek pro základní dřevinu dle vyhlášky č. 139/2004 Sb.,
  • Hnojení lesních dřevin při výsadbě,
  • Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).

 

Kriterium přijatelnosti

  • Pouze pro lesní pozemky v pásmu ohroženém imisemi A nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb.
  • Doložení stanoviska ÚHÚL, jehož součástí je potvrzení, že PSK mají zastoupení náhradních dřevin (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp.) nad 40% a aktuální věk max. 45 let.