Odstraňování škod způsobených povodněmi

Jedná se o Operaci 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy.

Podpora je poskytována na odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích. Jedná se o sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, opravu poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků. Podpora je také poskytována na odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a vodní toky, popř. jejich části, vodní útvary a lesní cesty, které se nacházejí v rámci PUPFL.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL a nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL,
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL,
  • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 - 2020.

 

Způsobilé výdaje

  • Odstraňování škoda způsobených povodněmi na malých vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích, pokud se jedná o PUPFL - sanace břehových nátrží a výmolů, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků,
  • Odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží na lesních cestách a souvisejících objektech,
  • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů ze kterých je stanovena dotace.

 

Alokace operace v rámci 8. výzvy

  • 33 000 000 Kč