Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Jedná se o podopatření 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin stanoví bližší podmínky pro poskytování dotací na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Smyslem tohoto podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy při sběru reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál z důvodu zajištění dostatečného množství osiva pro pěstování sazenic požadované kvality a požadovaného původu. Vlastníci lesů tak budou moci využívat k umělé obnově lesa a k zalesňování kvalitní reprodukční materiál. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky.

 

Možná výše dotace

Sazba dotace činí 74 EUR / ha porostní skupiny zařazené do podopatření za kalendářní rok.

 

Způsobilé výdaje