Obnova lesních porostů po kalamitách

Jedná se o Operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených klimatickými katastrofami a katastrofami dalšími (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.), společně s vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny – nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus /anamorfní stádium Chalara fraxinea/), Phytophthora sp., kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) na smrku ztepilém; hmyzí škůdci – ponravy chrousta obecného (Melolontha melolontha) a chrousta maďalového (Melolontha hippocastani), bekyně mniška (Lymantria monacha), ploskohřbetky na smrku (Cephalcia sp.); hrabošovití hlodavci).

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů.

Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 200 000 000 Kč za období 2014 - 2020.

 

Způsobilé výdaje

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci,
 • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy),
 • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově smrkových lesních porostů po kalamitách způsobených suchem)
 • Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

Kriterium přijatelnosti projektu

 • Kladné stanovisko Lesní ochranné služby (LOS)
 • Při obnově lesních porostů musí být na porostní skupině zastoupení smrku nebo borovice min. 30 %
 • Na porostní skupině musí být stojící stromy nebo rozpracovaná obnova
 • Věk porostu k roku vzniku kalamity nesmí být nižší než je věk odpovídající lhůtě pro zajištění
 • Dotaci nelze poskytnout na obnovu porostů poškozených suchem ve věku nad 40 let
 • Dotace se neposkytuje na kůrovce.