Neproduktivní investice v lesích

Jedná se o Operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podopatření je zaměřeno na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podporovány jsou projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí. Podpora je poskytována na výstavbu stezek do šíře 2 metrů, odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí, závor, herních a fitness prvků, na značení stezek atd.

Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen “PUPFL”) na území celé ČR (mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a území hl. města Prahy).

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL,
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 50 000 000 Kč za období 2014 - 2020.

 

Způsobilé výdaje

  • Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků,
  • Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor,
  • Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
  • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
  • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů ze kterých je stanovena dotace, za splnění dalších podmínek.

 

Alokace operace v rámci 8. výzvy

  • 28 000 000 Kč