Lesnická infrastruktura (lesní cesty)

Jedná se o Operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí. Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie. Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

Kromě investic, které souvisejí s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest, jsou podporovány i investice do souvisejících objektů a technického vybavení (mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, lesní skládky a veškeré bezpečnostní zařízení na lesní cestě přiměřené kategorii lesní cesty - svodidla, zábradlí, dopravní značky).

 

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa, který je fyzickou nebo právnickou osobou,
 • Sdružení s právní subjektivitou nebo spolek,
 • Vysoká škola se školním lesním podnikem, střední škola nebo učiliště se školním polesím,
 • Obec či právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem,
 • Dobrovolný svazek obcí.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 90 % způsobilých výdajů.

 

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000 Kč na projekt.

 

Způsobilé výdaje

 • úhrada nákladů na výstavbu lesních cest 1L, 2L a rekonstrukci lesních cest kategorie 1L,2L,3L, 4L, přičemž výsledná kategorie lesní cesty musí být 1L nebo 2L
 • nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že:
  • se jedná o nezastavěný pozemek,
  • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,
  • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace,
  • způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem,
  • ke dni podání Žádosti o platbu musí být pozemek vyjmutý ze zemědělského půdního fondu,
  • příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/ manželem či není v přímém příbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k fyzické osobě, která je prodávajícím.

   

Podporované povrchy lesních cest

 • asfaltový beton (ČSN EN 13108-1) – pouze pro lesní cesty kategorie 1L, poznámka - jedná se o standardní „obalovanou směs
 • penetrační makadam (ČSN 73 6127) opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým (ČSN EN 12271) s posypem z drobného drceného kameniva
 • mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
 • vibrovaný štěrk VŠ (ČSN 73 6126-2:2006) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
 • kamenivo zpevněné popílkocementovou suspenzí pro lesní cesty KAPS-LE (ČSN 73 6127-4 se změnami stanovenými Ministerstvem zemědělství; dotace se neposkytuje na platbu za využití patentových práv k technologii KAPS-LE
 • štěrk – hrubé drcené kamenivo HDK frakce 32-63 (ČSN EN 13242+A1), s uzavřením a zpevněním povrchu HDK zavibrováním přírodního výplňového kameniva (např. lomové výsypky) v množství 20–35 kg/m2 – pouze pro lesní cesty kategorie 2L,
 • štěrkodrť ŠD (ČSN 736126-1) z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů – pouze pro lesní cesty kategorie 2L.