Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Jedná se o Operaci 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření má přispět k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny pozitivně ovlivňují vlastnosti lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.

Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovené dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.

  • Dřevěné oplocení: 120 000 Kč / km oplocenky
  • Drátěné oplocení: 85 000 Kč / km oplocenky

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 20 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 1 000 000 Kč na projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 6 000 000 Kč za období 2014 - 2020.

 

Způsobilé výdaje

  • Úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.