Program ADAPTACE

Od 3.2.2022 je v platnosti nový program MZe s názvem Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Tento program je vyhlášen na období následujících 5 let.

Je specifický v tom, že obsahuje řadu podmínek, které musí budoucí žadatel při hospodaření na lesním majetku v daném roce plnit, aby v následujícím roce mohl oprávněně podat žádost. Tyto podmínky se dotýkají jak těžebních, tak pěstebních činností s důrazem na vyšší rozmanitost druhové skladby dřevin a využití potenciálu přirozené obnovy lesa.

Je tedy důležité plánovat a vést tyto hospodářské činnosti s vědomím, že naplňuji tyto podmínky. Existuje zde provázanost podmínek v tom smyslu, že neplnění některé z podmínek může způsobit vyloučení části nebo celého majetku pro podání žádosti. Výše příspěvku je určena právě velikostí (plochou) lesa, na které splnění těchto podmínek proběhlo a vypočte se jako součin sazby 4,22 Kč/ha x počet dní v roce x plocha lesa. Takto lze získat až 1.540 Kč na hektar lesa ročně.

Nabízíme Vám naši pomoc při využívání programu ADAPTACE, jejímž předmětem může být metodické vedení a poradenství včetně tvorby metodických pokynů a směrnic nutných k zabezpečení dodržování podmínek programu při řízení a provádění lesního hospodaření, případně také příprava a podání ohlášení a žádostí o dotaci.