Zajištění úvěrů

Předmět podpory:

  • podpora ve formě ručení za úvěry poskytované komerčními subjekty

Oprávněný žadatel:

  • podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí či organizace obce působící v lesnictví či zpracování zemědělských produktů nebo dřeva
  • podnikatel, organizace, o jejímž projektu rozhodla EK a je spolufinancován EU
  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
  • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

Výše podpory:

  • ručení trvá po dobu max. 5 let a je možné žádat opakovaně
  • zajištění na max. 70% (80% - propagace) nesplacené jistiny úvěru:
  • až 5 mil. u začínajících podnikatelů
  • až 50 mil. u zpracovatelů, lesních hospodářů nebo zpracovatelů dřeva nebo na projekty informačních a propagačních opatření
  • úhrada ceny za poskytnutí ručení se hradí každý rok