Provozní úvěry

Předmět podpory:

  • poskytnutí úročeného úvěru s možností snížení jistiny uvedeného úvěru v režimu de minimis

Oprávněný žadatel:

  • podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí či organizace obce působící v zemědělství, lesnictví či zpracování zemědělských produktů nebo dřeva
  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis v případě snížení jistiny úvěru
  • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.
  • není státní podnik
  • není podnikem v obtížích

Výše podpory:                

  • úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč
  • doba splatnosti úvěru nepřesáhne 2 roky
  • Výši úvěru pro jednotlivé žadatele stanovuje PGRLF, a.s. Kritériem pro poskytnutí úvěru a jeho výši je ekonomická situace žadatele, zajištění poskytnutého Úvěru.