Podpora pojištění produkce lesních školek

Předmět podpory

Předmětem podpory je úhrada části nákladů vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ krupobití, požáru, vichřice, povodně nebo záplavy, sesuvu půdy, vyzimování, vymrznutí, jarního mrazu nebo mrazu.

Oprávněný žadatel

  • Podnikatel, který je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (IS ERMA2)
  • sjednal na své jméno smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách
  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis

Výše podpory

Podpora až do výše 50 % uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok.