Podpora pojištění lesních porostů

Předmět podpory

Úhrada části nákladů vynaložených na platbu pojistného na pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům.

Oprávněný žadatel

  • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí
  • uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na příslušný rok
  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
  • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

Výše podpory

až do výše 30 % uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok.