Podpora úroků - zpracovatel dřeva

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu techniky a technologií pro zpracovatele dřeva prostřednictvím dotace části úroků z úvěrů.

Oprávněný žadatel

 • obce, dobrovolné svazky obcí či příspěvkové organizace obce, podnikatel, který se zabývá
 • pilařskou výrobou a impregnací dřeva, výrobou dýh a desek na bázi dřeva, výrobou ostatních výrobků stavebního truhlářství, tesařství
 • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, která se zabývá výrobou palivového dřeva a pelet
 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

Výše podpory               

 • Úrokové zatížení příjemce minimálně 0,5 % p.a.
 • Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.
 • objem úvěru je 20 mil. Kč/kalendářní rok na klienta.

V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologií (včetně stavebních nákladů souvisejících s uvedenými investicemi) v následujících segmentech výroby:

 • zařízení manipulačních skladů
 • vybavení pilnic
 • paření a impregnování masivního dřeva
 • sušení řeziva
 • výroba dýh
 • výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy)
 • výroba překližek a vrstveného dřeva
 • výroba třískových, vláknitých a OSB desek
 • výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety)
 • investice do mokrých skladů dříví
 • výroba trámů, nosníků, krokví a vaznic
 • výroba dřevěných konstrukcí krovů
 • výroba dveří, oken, okenic a jejich rámů
 • výroba schodů, zábradlí
 • výroba dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek