Podpora úroků - lesní hospodář

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu techniky pro hospodaření v lesích prostřednictvím dotace části úroků z úvěrů.

Oprávněný žadatel

 • podnikatel, který se zabývá činností v oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva, dosahuje stanovené hranice příjmů z lesnické činnosti (min. 25%)
 • podnikatel nebo obec či dobrovolný svaz obcí (právnické osoby založené obcí či příspěvkové organizace obcí), který je vlastníkem, nájemcem či vypůjčitelem lesa hospodařícím dle lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy
 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

Výše podpory             

 • Úrokové zatížení příjemce minimálně 0,5 % p.a.
 • Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období.
 • objem úvěru je 20 mil. Kč/kalendářní rok na klienta.

V rámci programu jsou podporovány investice na nákup techniky pro hospodaření v lesích:

 • speciální lesnické traktory („SLKT“)
 • univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou
 • těžební stroje (harvestory, harvardery)
 • vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy)
 • samochodné navijáky (železné koně, motorové koně)
 • klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou
 • lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví
 • navijáky pro soustřeďování dříví
 • štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu)
 • shrnovače klestu
 • rýhovací zalesňovací stroje
 • talířové půdní frézy
 • štípací a krátící stroje
 • nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům)
 • zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům)
 • odvozní soupravy
 • investice do mokrých skladů dříví

 

V případě nákupu techniky či technologií výše neuvedených rozhoduje o poskytnutí podpory Fond.