Podpora úroků - lesní školkař

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro školkařskou činnost prostřednictvím dotace části úroků z úvěru.

Oprávněný žadatel

 • podnikatel, který je veden v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu (IS ERMA2), a to za předpokladu, že školkařská provozovna a činnost spojená s pěstováním reprodukčního materiálu je realizována v lesních školkách na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

Výše podpory           

 • Úrokové zatížení příjemce minimálně 0,5 % p.a.
 • Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.
 • objem úvěru je 20 mil. Kč/kalendářní rok na klienta.

 V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologií:

 • stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů)
 • stroje a technologie pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu
 • závlahové systémy
 • dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin
 • stroje a technologie pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin
 • stavební náklady související s pořízením strojů, zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť)