Opatření 1: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů

          Oprava a údržba objektů není podporovanou aktivitou!