Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů

Příjemci

 • obce
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

 

Zaměření

 • stabilizování a sanace svahových nestabilit nebo skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“

 

Dotace

 • míra podpory: 80 % celkových způsobilých výdajů

 

Způsobilé výdaje - příklad

 • podání žádosti o dotaci
 • návazné zpracování žádosti (administrace žádosti v systému, změny v žádosti až po žádost o proplacení)
 • vypracování projektové dokumentace
 • realizace stavby
 • technický dozor stavby
 • organizace výběrového řízení

 

Kontakt

Ing. Ivana Slováčková
+420 571 487 174
+420 720 952 592
iva.slovackova@foresta.cz