Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

 

Příklad typů podporovaných projektů

 • Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu.
 • Svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní.
 • Vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních
  pásem) fungujícího za variabilních hydrologických podmínek (vodních stavů)
 • Obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů MVN.
 • Úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem.
 • Výstavba nových MVN.
 • Odbahnění stávajících MVN.

Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrazování, příčných překážek), a to včetně rekonstrukce či zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi.

 • Obnova říčních ramen v nivě vodního toku.
 • Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou diverzitu vodních a na voduvázaných organismů;
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňující proces renaturace vodního toku a nivy.
  • založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem.
 • Založení a/nebo obnova krajinotvorných (extenzivních) sadů.
 • Založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků.
 • Založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami.

Vyhlášení výzvy

1. čtvrtletí 2023

Druh výzvy

Průběžná

Model výzvy

Jednokolová

Celková alokace

2 330 000 000

Míra podpory

až 100 %

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 250 000 Kč (bez DPH)

 

Oprávnění příjemci

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní organizace
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

Příklad způsobilých výdajů

 • Zpracování žádosti v IS KP21+, zpracování projektové dokumentace v požadovaném stupni přípravy, zpracování příloh žádosti dle pravidel, administraci veřejných zakázek (dále také „VZ“) před registrací žádosti, inženýrskou činnost, zpracování podkladových analýz a studií, administraci zprávy o realizaci, žádosti o platbu, manažerské řízení realizace, administraci VZ po registraci žádosti, dále výdaje pro zajištění činnosti Správce stavby, Technického dozoru a BOZP, na případné vedlejší a ostatní náklady mimo přímé realizační výdaje a projektovou přípravu, pojištění a administraci ZoU v době udržitelnosti a položky povinné publicity.
 • přímé realizační výdaje na stavební, terénní, zemědělské a lesnické práce a související služby zajišťující splnění parametrů dané aktivity, včetně výdajů na:
  • odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení;
  • kácení dřevin a odstranění pařezů v případě, že brání umístění stavby či vodního
   prvku v daném prostoru;
  • na nelesních pozemcích výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle
   po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb;
  • stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce
   (např. nepotřebné a nefunkční jezy atp.);
  • eliminaci nepůvodních druhů rostlin, raků a ryb v souvislosti s realizací opatření;
  • záchranné/dočasné transfery zvláště chráněných druhů živočichů po nezbytně
   nutnou dobu realizace opatření v původním biotopu.
 • Vedlejší rozpočtové náklady vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu stanovené v souladu s vyhláškou č. 169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.) a vyvolané investice (např. výdaje na stavbu dočasných komunikací)
 • Realizace dočasných komunikací s použitím štěrku je možná pouze za současného použití geotextilie. V případě silničních panelů se za způsobilé výdaje považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů.
 • Výdaje na nákup pozemků v přímé souvislosti s realizací opatření. Pořizovací cena nemovitosti může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech je možné povolit vyšší procentuální sazbu.
 • Poplatek za odnětí ze ZPF či PUPF
 • založení nebo obnova travobylinných společenstev;