Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Aktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

 

Příklad typů podporovaných projektů

 • umělá výsadba, dosadba a podsadba (vč. přípravy pro výsadbu a následné péče) melioračních a zpevňujících dřevin mimo douglasky a modřínu, včetně poloodrostků a odrostků, včetně ochrany výsadeb, následné péče, v případě umělé výsadby na holinách se rozumí objem výsadby nad rámec povinnosti vlastníka daného minimálním podílem MZD;
 • těžba obnovní probíhající v rámci těžebních postupů nepasečných forem hospodaření (hospodářský způsob podrostní a výběrný) uplatňovaných za účelem přirozené obnovy stanovištně původních druhů dřevin, nebo těžební zásahy na úpravu a zlepšení prostorové a druhové struktury porostů, na podporu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD mimo DG a MD), těžba vedoucí k vytváření stabilizačních ploch (časově předsunuté kotlíky) s vyšší odolností vůči klimatické změně spojená s vnosem MZD (mimo DG a MD), mimo CHÚ za podmínky schváleného LHP/převzaté LHO obsahujícího dané opatření;
 • kladně vedená těžba výchovná (běžné zdravotní zásahy nejsou hrazeny), včetně prostřihávek, realizovanou za účelem udržení a podpory pestré druhové struktury mladých porostů, nebo zlepšení jejich prostorové struktury, a to pouze u porostů stanovištně původních druhů dřevin (MZD mimo DG a MD) v CHÚ, mimo ně za podmínky schváleného LHP/převzaté LHO obsahujícího dané opatření, předmětem podpory nejsou běžné negativně vedené výchovné zásahy např. na úpravu hustoty a kvality mladých porostů;
 • těžební opatření realizovaná v souvislosti s převodem (změna tvaru lesa) porostů na tvar lesa nízkého nebo středního v CHÚ, mimo ně za podmínky schváleného LHP/převzaté LHO obsahujícího dané opatření
 • těžební zásahy související s přeměnami porostů nevhodné dřevinné skladby předčasnou nebo urychlenou obnovou na porostní typy s cílovým zastoupením stanovištně původních dřevin v souvislosti s realizací výsadby MZD (mimo DG a MD) v rámci stejného projektu. Vždy včetně zpracování těžebních zbytků, pokud je to účelné či nezbytné z hlediska popsaného záměru a s ohledem na principy ponechávání části dřevní hmoty v porostech k zetlení.

 

Vyhlášení výzvy

28. 6. 2023 (předpoklad)

Druh výzvy

Průběžná

Model výzvy

Jednokolová

Celková alokace

187 500 000

Míra podpory

80 %

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 250 000 Kč (bez DPH)

 

Oprávnění příjemci

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

Příklad způsobilých výdajů

 • Specifické 
  • výsadba, síji melioračních a zpevňujících dřevin (mimo DG a MD), příprava ploch před výsadbou a ochrana proti buřeni a zvěři nejdéle do 2 let od ukončení výsadeb;
  • ochrana melioračních a zpevňujících dřevin z přirozeného zmlazení (mimodouglasky a modřínu);
  • výchovné zásahy (včetně prostřihávky) v mladých porostech za účelem zvýšení jejich druhové a prostorové struktury s důrazem na meliorační a zpevňující dřeviny (mimo DG a MD);
  • těžba obnovní a výchovná probíhající v rámci nepasečných forem hospodaření dle schváleného LHP;
  • v souvislosti s podporovaným opatřením uvolnění vybraných biotopových stromů a jejich ošetření – způsobilým výdajem je i na PUPFL řez stromů, který přispívá k posílení celkového funkčního stavu stromu;
  • likvidace invazních a dalších nepůvodních druhů rostlin v rámci podporovaných aktivit, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření.

Vedlejší rozpočtové náklady vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu stanovené v souladu s vyhláškou č. 169/2016 (např. geodetické práce, ztížené dopravní, provozní vlivy atp.) a vyvolané investice (např. výdaje na stavbu dočasných komunikací) vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP. Pokud nejsou pro dané opatření stanoveny NOO, pak VRN nesmí překročit 10 % ZRN dle ÚRS.

 

 • Obecné
  • výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2029.
  • jak výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, tak i výdaje, které předcházejí realizaci projektu a jsou pro realizaci projektu nezbytné. Realizaci projektu je možné zahájit i před samotným předložením žádosti o podporu či jejím schválením. Příjemce podpory však nemůže získat podporu na projekt, u kterého uplynul termín ukončení fyzické realizace před předložením žádosti o podporu, bez ohledu na to, zda příjemce podpory provedl všechny související platby či
  • Přímé realizační výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu (např. výdaje na nákup nemovitosti, fyzickou realizaci, dodávku, montáž a osobní a režijní realizační náklady)
  • Zpracování žádosti v IS KP21+, zpracování projektové dokumentace v požadovaném stupni přípravy, zpracování příloh žádosti dle pravidel, administraci veřejných zakázek (dále také „VZ“) před registrací žádosti, inženýrskou činnost, zpracování podkladových analýz a studií, administraci zprávy o realizaci, žádosti o platbu, manažerské řízení realizace, administraci VZ po registraci žádosti, dále výdaje pro zajištění činnosti Správce stavby, Technického dozoru a BOZP, na případné vedlejší a ostatní náklady mimo přímé realizační výdaje a projektovou přípravu, pojištění a administraci ZoU v době udržitelnosti a položky povinné publicity.
  • Vícepráce, které jsou financovány max. do výše způsobilých méněprací na příslušné SoD v rámci téhož projektu. Za způsobilé vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení a dané změny na projektu byly odsouhlaseny SFŽP.
  • Osobní náklady jsou způsobilé pouze v rámci režimu zjednodušené metody vykazování nákladů (ZMV) a u projektů typu „Monitoring, mapování, sledování stavu a plánování péče“ a mimo režim ZMV pouze pro rezortní organizace MŽP Základním způsobilým výdajem v oblasti osobních nákladů jsou mzdové náklady (hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod, zákonem (či jiným právním předpisem) stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance, atd.)
  • Pohledávky - Podmínkou způsobilosti výdaje je jeho úhrada zhotoviteli