Nové SZP

S dovolením bychom Vás rádi informovali o možnosti získat dotace do lesa. Na základě informací z Ministerstva zemědělství, bude na podzim možnost zažádat o dotace v lesnictví z programu Společná zemědělská politika. Žadateli mohou být držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři atd.), ale nově budou moci o dotaci požádat i podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví, těžby dřeva a základního zpracování dřeva.

 

Lesní technika

Technologické investice v lesním hospodářství

Podporované aktivity: Investice do technologií pro hospodaření v lese, investice do lesních školek, investice do základního zpracování dřeva v pilařských provozovnách.

Žadatel: Držitelé lesů, podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost, podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva a v oblasti základního zpracování dřeva.

Dotace: 50 %.

 

Lesní cesty

Investice do lesnické infrastruktury

Podporované aktivity: Investice do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a stavební investice do skladů dříví.

Žadatel: Držitelé lesů, v případě investic do skladů také podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva.

Dotace: 80 % (cesty), 50 % (sklady dříví)

 

Kalamity

Investice do obnovy kalamitních ploch

Podporované aktivity: Obnova, péče a výchova lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách, ochranu porostů v rámci realizace projektu.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Dotace: 100 %.

 

Oplocenky

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Podporované aktivity: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin, které chrání lesní půdy/porosty před postupnou degradací, špatnou odolností proti povětrnostním vlivům či proti náchylnosti ke kalamitám způsobeným škůdci. Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Dotace: 100 %.

 

Voda

Vodohospodářská opatření v lesích

Podporované aktivity: Podpora má v reakci na projevy klimatické změny zajistit realizaci protierozních a protipovodňových opatření v lesích, zároveň má urychlit odstraňování povodňových škod vzniklých v lesích. Podporovány jsou projekty malého charakteru, které zvýší retenci vody v krajině, zpomalí odtok vody, sníží odnos splavenin nebo budou mít protierozní funkci.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků nebo vodního toku, případně správce drobného vodního toku na lesních pozemcích.

Dotace: 100 %

 

Rekreační funkce

Neproduktivní investice v lesích

Podporované aktivity: Posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty), opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť), opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky,..), nákup pozemků.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Dotace: 100 %

 

Imise

Přeměna porostů náhradních dřevin

Podporované aktivity: Napravit nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století spočívají v současném stavu původně pouze dočasně zamýšlených porostů náhradních dřevin a s posléze již neuskutečněnou jejich přeměnou. Podpora je zaměřena na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, na přípravu ploch před zalesněním (mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů, umělou obnovu sadbou), hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného porostu (mechanická i chemická), ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

Žadatel: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Dotace: 100 %

 

 

V případě Vašeho zájmu o dotaci na tato opatření nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Alena Dobešová
+420 725 922 596
alena.dobesova@foresta.cz