Dotace MZe na akreditované poradenské služby

Ministerstvo zemědělství schválilo program na podporu nákupu poradenských služeb pro vlastníky lesa na období 2021-2026. Dotace je poskytována ve výši 80% výdajů, maximálně ve výši 40.000,-Kč/rok.

Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či nájemcem lesa (mimo majetek státu) a mají svého odborného lesního hospodáře.

Tuto poradenskou službu mohou poskytovat pouze poradci akreditovaní MZe.

Řešení pro vlastníka lesa

Každý vlastník lesa, který si platí svého OLH, může čerpat 40 tis. Kč ročně až do roku 2026. Poradenskou službu lze využít na řešení konkrétních potřeb vlastníka lesa.

Poradenské služby je možné rozdělit podle možných oblastí Vašeho zájmu například na:

Stále trvající vliv změny počasí a rostoucí škody způsobené kůrovcem působí negativně na hospodaření. Vlastníky lesa zajímá dlouhodobý dopad tohoto nepříznivého stavu, aby mohli hledat a zavádět přiměřená opatření.

Kůrovcová kalamita - opatření pro zvýšení výnosů z lesa

Analýza dopadů kůrovcové kalamity na lesní majetek a jeho ekonomiku, maximalizace využívání dotačních příležitostí

Zahrnuje vyhodnocení dlouhodobého dopadu nepříznivého vývoje kůrovcové kalamity na dotčený lesní majetek s ohledem na jeho lokaci, terénní charakteristiky a dřevinnou skladbu. Dále je obsahem analýza dopadů na ekonomiku v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. S rostoucím významem dotací je služba zaměřena také na doporučení při využívání dostupných dotačních příležitostí vhodných pro daný majetek, případně návazně jejich vyřízení. Výstupem služby je závěrečná zpráva s doporučeními.

Přesná identifikace oslabených porostů za účelem jejich těžby před významnou ztrátou kvality

Zahrnuje zajištění leteckého snímkování zájmového území v rozlišení 10 cm na pixel s cílem identifikovat všechny stromy se změnou barvy jehlic, tj. oslabené či poškozené stromy atraktivní pro kůrovce nebo suché stromy. Výstupem je mapový podklad pro monitoring stavu lesa a přípravu realizace přesně zacílených preventivních nebo asanačních opatření v lese, doplněný textovou zprávou. Mapové podklady jsou předány spolu se sw pro jejich prohlížení, navázané na data LHP a doplněné o ortofotosnímky a katastrální mapu.

Opatření pro podporu trvalé výnosovosti lesních majetků

Jedním z důležitých opatření pro zachování či navrácení trvalé udržitelnosti a výnosovosti lesního hospodaření je zavedení upraveného modelu obhospodařování lesa s definovaným přístupem k druhové skladbě a cílové struktuře lesních porostů. Pomůžeme Vám s návrhem opatření.

 

Hospodaření na lesních majetcích je mnohdy omezeno zaváděním různých opatření ochrany přírody. Zejména u lesů v chráněných územích jsou tato omezení významná. V takových případech je vhodné újmy zanalyzovat, vyčíslit a nárokovat za ně finanční náhrady (dle zákona) a zvýšit tím výnosy z lesa.

Zajišťování dodatečných výnosů z titulu existujících újem na lesích

Zjišťování a výpočet újem na lesních majetcích a jejich uplatňování

Naši soudní znalci spočítají výši újem a zabezpečí jejich uplatňování u příslušných institucí. Škody i újmy Vám vyspecifikujeme, shromáždíme podklady, spočítáme jejich výši a vypracujeme žádost o jejich proplacení.

 

Každý řádný hospodář usiluje o maximalizaci lesní renty. Tyto snahy mohou být vhodně podpořeny realizací různých metod a způsobů prodeje dříví.

Zvyšování výnosů z prodeje dříví

Zavádění transparentních metod a způsobů prodeje dříví - aukční prodej dříví

Posoudíme možnosti aplikace různých způsobů prodeje dříví. V případě aukčního prodeje provedeme kompletní přípravu k prodeji včetně podrobného měření a zorganizujeme soutěže. Aukční prodej je vhodný pro mýtní i předmýtní těžby, úmyslné i nahodilé těžby včetně kůrovcem poškozeného dříví, a také pro prodej vyrobených výřezů. Při prodeji stojícího dříví řeší zajištění těžby, přibližování, odvozu a úklidu klestu kupující.

 

Vlastníci lesa čím dál častěji hledají pro své kvalifikované rozhodování ucelené a správně strukturované informace o stavu a výsledcích lesního hospodaření, v některých případech autorizované nezávislou osobou.

Kontrolní mechanismy vlastníků a správců lesa

Analýza hospodaření na lesním majetku (lesnický a ekonomický audit), srovnání dosahovaných výsledků s obdobnými lesními majetky, určení oblastí vhodných ke zlepšení či optimalizaci. Závěrečná zpráva auditu je uceleným manažersko-vlastnickým pohledem na lesní majetek doplněný o jednotlivé výroky ke stavu les. majetku a hospodaření a dále doporučení k jejich zlepšení/nápravě.

Návrh a zavedení kontrolních mechanismů vlastníka lesa při správě lesního majetku 3. osobou.
Návrh soustavy ukazatelů pro pravidelné reportování vlastníku lesa a postupu jejich uplatňování.

 

Odborní lesní hospodáři, majitelé či správci lesa využívají při své činnosti ucelený softwarový systém pro vedení lesní prvovýroby, provázaný s lesní hospodářskou evidencí a s možností pravidelného reportování výsledků hospodaření (správcům a vlastníkům lesa, dozorčí radě apod.).

SW podpora při řízení lesního podniku

Zavádění počítačového systému pro evidenci a řízení lesní výroby

Součástí služby je návrh a přizpůsobení softwarového řešení evidence lesní výroby specifikům lesního majetku. SW umožňuje vedení lesní výroby pomocí dokladů LA, vedení LHE pro SSL, import dat LHP, tvorbu podrobných sestav a pohledů, tvorbu projektů pěstební i těžební činnosti, tvorbu soustavy ukazatelů o hospodaření pro vlastníka a správce lesa, tvorbu podkladů pro lesnický audit. Systém umožňuje nastavení podle potřeb klienta.

 

Dotace do lesnictví nabývají na čím dál větším významu a jejich podíl na výnosech z lesní výroby narůstá. Dotačních příležitostí je mnoho a není snadné se v nich uceleně orientovat. Aktivní vlastníci lesů dosahují i více jak 50 % podíl dotací na celkových výnosech.

Zvyšování výnosů z lesa prostřednictvím dotací

Zanalyzujeme dotační příležitosti pro Váš lesní majetek a doporučíme vhodné dotace, připravíme a podáme žádost o podporu, pomůžeme s realizací zadávacího řízení a poskytneme součinnost při proplacení dotace a její kontrole. Zajistíme Vám průběžné sledování dotačních příležitostí, aby Vám neunikla žádná příležitost a spolupráce vedla k cíli - navýšení výnosů pro vlastníka/správce lesa. Aktuálně např. dotace 90 % na lesní cesty, 100 % dotace na oplocování MZD nebo 100 % dotace na řešení kalamitní situace.

 

Pomůžeme Vám získat dotace

Společnost Foresta SG, a.s. poskytuje své odborné služby vlastníkům lesa již 22 let. Pro zabezpečení vysoké kvality služeb má vytvořen tým 10 osob, specializovaných na lesnictví, ekonomiku, statistiku, informatiku a dendrometrii. Součástí týmu jsou rovněž soudní znalci a poradce akreditovaný MZe.

Společnost Foresta SG, a.s. nabízí vlastníkům a nájemcům lesa poradenské služby svého expertního týmu. Při jejich využití zabezpečuje klientům zajištění dotace tzv. „na klíč“, tj. vše potřebné vyřídí za klienta.

 

V případě zájmu o využití dotovaných poradenských služeb můžete získat více informací u specialisty na podporu poradenství:

Ing. Viktor Mareš, Ph.D.
+420 571 487 135
+420 727 834 866
viktor.mares@foresta.cz

 

Případně přímo u poradce akreditovaného MZe:

Ing. et Ing. Ludvík Pavlíček
Akreditovaný poradce MZe č. 262/2008
+420 571 487 141
+420 724 045 202
ludvik.pavlicek@foresta.cz