Dotace - aktuality

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Podle předběžných informací z Ministerstva zemědělství, bude na podzim 2022 možnost zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na lesnická opatření:

 

Obnova lesních porostů po kalamitách

 • Obnova produkčního potenciálu lesa, snížení rozsahu škod způsobených  - přírodními katastrofami (vítr, sníh, požár, sucho) a vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny, hmyzí škůdci, hrabošovití hlodavci)
 • Dotace 100 %
 • výdaje 75 tis. Kč, max. 40 mil. Kč/projekt
 • Způsobilé výdaje: odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, příprava před zalesněním, obnova sadbou a síjí (ne smrk), ochrana založených porostů.

 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

 • Podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění.
 • Dotace 100 %
 • výdaje 20 tis. Kč, max. 1 mil Kč/projekt
 • Způsobilé výdaje: úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu MZD při založení porostu (min. výška oplocenky 1,6 m, vstup do oplocenky)

 

Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.
 • Dotace 50 %
 • výdaje 10 tis. Kč, max. 10 mil. Kč / projekt
 • Způsobilé výdaje: stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje pro údržbu a opravy lesních cest, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví, stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost, dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (sněžné jámy), mokré sklady dříví.

 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 • Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven.
 • Dotace 50 %
 • výdaje 10 tis. Kč, max. 5 mil. Kč / projekt
 • Způsobilé výdaje: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví; nákup pozemku max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů.

 

Tato výzva je plánována jako poslední v tomto programovém období.

 

 Kontaktujte nás, s Vašimi projekty Vám rádi pomůžeme.