Evropské inovační partnerství

Společnost FORESTA SG, a.s. se podílí na několika projektech v rámci programu Evropské inovační partnerství.

Tyto projekty se snaží najít nová řešení do praxe lesního hospodaření.

 

Název projektu:

Revitalizace lesa systémem integrovaného lesního hospodaření

Žadatel: Ing. Miroslav Škrabal

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005031

 

Hlavní cíle:

 1. Vytvořit obecný postup revitalizace biotopů (lesních biotopů) pomocí zásad integrovaného lesního hospodaření (ILH - model KRAUS&KRUMM, 2013).
 2. Vytvořit návrh modelu revitalizace pomocí zásad integrovaného lesního hospodaření a jeho realizace na vybraných lesních majetcích členů OS.
 3. Realizace a výstupy tohoto projektu přispějí k přípravným krokům navazujícího záměru - Založení a provoz demonstračního objektu European Forestry Institute (další rozvoj ILH, provádění opakovaných měření, demonstrace-ukázka přístupu) na LHC 608310.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Příprava a spuštění projektu.
 2. Shrnutí dosavadních použitelných poznatků a popis zvoleného přístupu revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření.
 3. Podrobná analýza stávajícího stavu zvoleného území včetně podrobného šetření a měření (získání dat).
 4. Návrh konkrétní aplikace revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření v zájmovém území.
 5. Praktická aplikace revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření v zájmovém území.
 6. Přizpůsobit evidenční nástroje potřebě systému ILH (struktury a provázanosti dat, úlohy nad nimi).
 7. Zjištění a kvantifikace aktuálního souladu systému ILH s dotační politikou (veřejný zájem) příslušných ministerstev (MZe, MŽP, MMR, MPO).
 8. Vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování a vyhodnocování průběhu a ekonomických výsledků hospodaření.
 9. Ucelené shrnutí průběhu a výsledků projektu.
 10. Šíření informací o projektu.
 11. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Hlavní přínosy pro praxi:

 1. Nastavení a realizace uplatňování systému ILH na lesních majetcích:
  • LHC 608310 Singulární společnost Krhov.
  • LHC 719703 Škrabal.
 2. Využití výsledků projektu k tvorbě dalších projektů revitalizace lesů postižených disturbancemi různé intenzity a zvyšování odolnosti proti změnám klimatických podmínek.
 3. Možnost uchopení výsledků projektu jako nástroje spolupráce mezi dotčenými institucemi (MZe, MŽp, MMR aj.), pro sjednocení názorů a úsilí včetně finančních zdrojů/dotační politiky, při řešení projektů revitalizace lesů.

 

Členové OS:

 1. Ing. Miroslav Škrabal, hlavní žadatel
 2. Revitales a.s.
 3. FORESTA SG, a.s.
 4. Spolek singulárních podílníků Krhov, z.s.
 5. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 6. Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
 7. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe

 

 

Název projektu:

Zpracování lesních těžebních zbytků na biouhel

Žadatel: Město Černovice

Registrační číslo: 23/001/5377e/500/005048

Hlavním cíl:

Inovace technologie a vytvoření postupu výroby biouhlu v lesním hospodářství a podpora jejich zavedení a aplikace biouhlu na vybraných lesních majetcích.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Příprava a spuštění projektu.
 2. Získání ucelené informace o dosavadních poznatcích o biouhlu.
 3. Úprava / inovace technologie - pece, která bude jednoduchá na výrobu i obsluhu a bude snadno přenosná za materiálem, bude šetřit čas a sílu obsluze a eliminovat možné chyby při výrobě biouhlu z lesního klestu. Vytvoření rozšiřující varianty technologie pro pracovní četu. Vytvoření metodiky / postupu použití pecí.
 4. Stanovení výkonnosti výroby biouhlu.
 5. Posouzení vlivu na ekosystém - benchmarking s alternativními výkony.
 6. Posouzení fyzikálně-chemických vlastností biouhlu a možností jeho dalšího využití v praxi.
 7. Aplikovat vyrobený biouhel na lesním stanovišti a vyhodnotit jeho dopady / přínosy.
 8. Vyhodnocení ekonomického proveditelnosti inovace v dlouhodobém měřítku s možností širšího využívání na jiných lesních majetcích.
 9. Ucelené shrnutí průběhu a výsledků projektu.
 10. Šíření informací o projektu.
 11. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Hlavní přínosy pro praxi:

 1. Provozně aplikovatelný postup výroby biouhlu pro lesní hospodářství – postup podpořený praktickým ověřením a doplněný metodikou.
 2. Inovace technologie – přizpůsobení pece podmínkám práce v lese s cílem zajištění jednoduchosti výroby technologie, jednoduchosti obsluhy, snadné přenositelnosti za materiálem, podpora produktivity výroby s eliminací možných chyb při výrobě biouhlu.
 3. Ekonomická bilance nákladů a výnosů výroby, založená jednak na známých aktuálních cenách standardních výkonů a doplněná stanovenými normovanými spotřebami času.
 4. Doporučení pro aplikaci v lesních porostech (způsob aplikace, množství…).
 5. Využitelnost biouhlu – posouzení možnosti využití a návazného finančního profitu z prodeje „nadbytku“ produkce, posouzení dopadů na lesní stanoviště - vodní režim, zásobení půdy živinami, stav půdy, sekvestrace uhlíku.

 

Členové OS:

 1. Město Černovice, hlavní žadatel
 2. Revitales a.s.
 3. FORESTA SG, a.s.
 4. Martin Pospíšil
 5. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 6. Ing. Pavel Suk
 7. Ing. Elen Hallová
 8. Česká zemědělská univerzita v Praze
 9. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe

 

 

Název projektu:

Praktické využití metod dálkového průzkumu země pro získávání informací o les. stanovišti a porostu.

 

Žadatel: Městské lesy Vsetín, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005009

 

Hlavní cíl:

 1. Praktické uplatnění nových možností využití metod DPZ v provozní praxi lesního podniku při hromadném zjišťování informací o lesním stanovišti a porostu na něm.
 2. Vytvořit návrh úloh tvorby informací o lesním stanovišti a porostu a jejich praktická realizace na lesním majetku žadatele - LHC  721402 Městské lesy Vsetín, PUPFL 840 ha (oblast Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky).

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Příprava a spuštění projektu.
 2. Provedení leteckého snímkování a laserového skenovaní zájmového území letadlem včetně přípravy.
 3. Základní zpracování dat provedeného leteckého snímkování a leteckého skenování terénu zaujatého území.
 4. Zpracování úloh tvorby informací o lesním stanovišti s využitím metod DPZ.
 5. Ověřování získaných dat z leteckého snímkování s numerickými daty platného LHP, ověření pomocí pozemní verifikace vybraných zkusných ploch, zjednodušených tvarů holi (améb) z leteckého snímkování. Stanovení přesností dat zjištěných s pomocí metod DPZ.
 6. Vyhodnocení časové, technologické a finanční náročnosti použitých postupů pro širší aplikovatelnost v praxi s cílem posouzení a stanovení doporučení pro opakovatelné použití v LH.
 7. Vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu.
 8. Šíření informací o projektu.
 9. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Hlavní přínosy pro praxi:

 1. Hlavním přínosem projektu pro praxi je přinést konkrétní postup uplatnění využití DPZ k zpřesnění a automatizovanému zjišťování informací o vybraných stanovištních vlastnostech, terénních prvcích a lesním porostu, využívaných v lesním hospodářství, které by zároveň splňovaly požadavky na přesnost výstupů dané současnými pozemními metodami. Dále ověření požadavku na snížení podílu terestrických šetření, výrazné zefektivnění jejich pořizování s cílem optimalizovat přesnost a rychlost měření s případnou možností snížení cenových nákladů.
 2. Dalším přínosem bude zejména stanovení postupu a ověření zjišťování taxačních veličin lesních dřevin v zájmové oblasti pomocí hyperspektrální analýzy obrazu z DPZ, zejména ze snímků korun stromů. Jedná se o následující témata:
  • Stanovení určování skupin dřevin v zájmové oblasti
  • Stanovení počtu stromů jednotlivých skupin dřevin pomocí laserového skenování porostů
  • Stanovení výšky stromů jednotlivých skupin dřevin
  • Určení postupu stanovování tloušťkové struktury porostu
 3. Určování dalších taxačních veličin skupin dřevin, jako např.:
  • Stanovení střední tloušťky porostu na úrovni JPRL
  • Stanovení střední výšky porostu na úrovni JPRL
  • Určení a výpočet zakmenění etáže
  • Určení a výpočet zásoby dřevin na úrovni JPRL
  • Určení výškového přírůstu porovnáním snímků DPZ z různých dob měření
 4. Nad daty zjištěnými v rámci projektu je možno vytvářet tyto další praktické úlohy:
  • Zjišťování aktuálního stavu zásob dřeva v zájmové oblasti
  • Tvorba pěstebních a těžebních projektů - pasportizace lesních těžeb
  • Úpravnictví lesního majetku - identifikace hřebenů, identifikace suchých dolin, identifikace lesní dopravní sítě, identifikace míst se schopností retence apod.
  • Hospodaření na lesním majetku - plánování prací s ohledem na sklon terénu, nadmořskou výšku, expozici apod.
  • Ochrana lesa - hodnocení zdravotního stavu dřevin a výskytu škodlivých činitelů

 

Členové OS:

 1. Městské lesy Vsetín, s.r.o., hlavní žadatel
 2. FORESTA SG, a.s.
 3. PRIMIS spol. s r.o.
 4. GeoProxima, s.r.o.
 5. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 6. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa
 7. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe


 

 

Název projektu:

Nová koncepce hospodaření pro Spojené lesy s.r.o.

Žadatel: Spojené lesy s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/700/005076

 

Hlavní cíl:

Vytvoření nové koncepce - vize, strategie a postupů lesnického hospodaření zohledňující probíhající disturbance na lesních pozemcích obhospodařovaných společností Spojené lesy s.r.o. a její zavádění do praxe.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Příprava a spuštění projektu.
 2. Posouzení dopadů disturbance na lesní porosty.
 3. Posouzení aktuálního zdravotního stavu porostů, změn vlastností lesních stanovišť a míry degradace lesních půd.
 4. Navržení a vytvoření demonstračních objektů.
 5. Návrh obnovních postupů, návrh úpravy druhové skladby při obnově, návrh optimálních výchovných postupů.
 6. Vytvoření plánu hospodaření s ohledem na opatření nové komplexní koncepce.
 7. Přizpůsobit evidenční nástroje potřebě zavádění a realizace nové koncepce hospodaření (struktury a provázanosti dat, úlohy nad mini).
 8. Podpora zavádění nové koncepce do praxe.
 9. Vypracování souhrnné závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích projektu.
 10. Šíření informací o projektu.
 11. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2

 

Hlavní přínosy projektu:

 1. Zjištění dopadů proběhlé disturbance na lesní porosty, za účelem získání datového podkladu pro návrhy opatření
  • Zjištění, jak moc byly jednotlivé dřeviny zasaženy disturbancí (pokles jejich zastoupení)
  • Zjištění rozdílů mezi přirozenou a současnou dřevinnou skladbou
  • Identifikace lokálních závislostí u proběhlých změn (vazba na lesní typ apod.)
 2. Posouzení aktuálního zdravotního stavu porostů, změn vlastností lesních stanovišť a míry degradace lesních půd
  • Hodnocení zdravotního stavu vybraných mladých a dospělých porostů
  • Posouzení stavu výživy vybraných mladých a dospělých porostů
  • Posouzení stavů lesních půd vybraných mladých a dospělých porostů
  • Návrh prakticky uplatnitelných opatření na podporu zlepšení stanovištních podmínek
 3. Vytvoření demonstračních objektů, na kterých si vlastník lesa prakticky odzkouší zavádění opatření nové koncepce, a to
  • úpravu druhové skladby při obnově porostů
  • výchovné postupy v mladých lesních porostech
  • obnovní postupy v dospělých porostech
 4. Vytvoření ekonomického plánu hospodaření s ohledem na opatření realizovaná podle nové koncepce
 5. Přizpůsobení standardního sw nástroje pro lesní výrobu o specifické úlohy na podporu realizace nové koncepce hospodaření
 6. Metodická podpora při praktickém zavádění nové koncepce
 7. Využitelnost projektu jako případové studie pro aplikaci přístupů na jiných lesních majetcích

 

Členové OS:

 1. Spojené lesy s.r.o., hlavní žadatel
 2. FORESTA SG, a.s.
 3. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 4. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa
 5. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe

 

Název projektu:

Obnova rozsáhlých kalamitních holin

Žadatel: Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/500/005090

 

Hlavní cíl:

Návrh způsobu realizace obnovy rozsáhlých kalamitních holin a podpora jeho realizace na místních specifických podmínkách hospodaření.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Příprava a spuštění projektu.
 2. Zjištění parametrů a případné degradace především na předem vytipovaných lokalitách s viditelnými karenčními jevy ve stávajících porostech.
 3. Posouzení možností zlepšení stanovištních podmínek v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
 4. Nalezení přístupu k dřevinné skladbě při obnově.
 5. Nalezení postupů obnovy.
 6. Pomoc s realizací postupů obnovy.
 7. Posouzení ekonomické proveditelnosti.
 8. Vypracování souhrnné závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích projektu.
 9. Šíření informací o projektu.
 10. Profesionální administrace dotace. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Hlavní přínosy pro praxi:

 1. Doporučení k optimálnímu postupu obnovy rozsáhlých holin a skladbě dřevin podle zjištěných místních podmínek.
 2. Uplatnění výsledků výzkumu v praxi.
 3. Vytvoření plánu obnovy a nastavení ekonomické proveditelnosti.
 4. Vytvoření podkladu pro jednání se státní správou lesa o způsobu obnovy rozsáhlých kalamitních ploch.

 

Členové OS:

 1. Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., hlavní žadatel
 2. FORESTA SG, a.s.
 3. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 4. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe

 

 

Název projektu:

Posílení biodiverzity lesního majetku trvalým ponecháním stromů (majetek situovaný mimo CHKO)

Žadatel: Lesy města Mohelnice, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005104

 

Hlavní cíl:

Vytvoření postupu pro výběr, označení, změření, popis a kategorizaci (skupin) stromů k trvalému ponechání v porostech a jeho velkoplošné zavedení na lesním majetku umístěném mimo CHKO včetně sběru podrobných dat a řešení ekonomiky opatření.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

 1. Dokumentace o nastavení projektu a spuštění realizace projektu.
 2. Vyhodnocení biodiverzty dřevinného patra a typů stanovišť (typologie).
 3. Metodický postup.
 4. Porosty vybrané pro realizaci ponechání (skupin) stromů.
 5. Datová sada o vybraných, popsaných a změřených stromech k trvalému ponechání v porostech.
 6. Tabulková a grafická prezentace provedených opatření.
 7. Identifikace a kvantifikace potenciálních dotací.
 8. Vyčíslení ekonomických dopadů na vlastníka lesa a doporučení k proveditelnosti u jiných lesních majetků.
 9. Závěrečná zpráva.
 10. Informace o projektu na webových stránkách, prezentace v rámci celostátní sítě pro venkov, článek v časopisu Lesnická práce.
 11. Řízení dodání produktu - balíků práce, aktualizace projektové dokumentace, ukončení projektu.

 

Hlavní přínosy pro praxi:

 1. Vytvoření postupů pro zavedení opatření trvalého ponechání stromů (opakovatelnost)
 2. Na vybraném majetku výběr, označení, změření a popis (skupin) stromů k trvalému ponechání v porostech podle vytvořené metodiky/postupu.
 3. Podrobná terénní měření pro správný management opatření a možnost přidávat opakovaná měření v budoucnu (posuzování změny stavu)
 4. Vytvoření interaktivních vrstev v GIS na podporu zavedení a dalšího managementu trvalého ponechání stromů
 5. Ekonomické vyhodnocení dopadů realizace inovačního projektu na lesní majetek mimo CHKO

 

Členové OS:

 1. Lesy města Mohelnice s.r.o., hlavní žadatel
 2. FORESTA SG, a.s.
 3. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 4. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa
 5. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček, broker MZe