Výzkum a vývoj

...

Na podporu řešení společenských výzev a řešení vlastních aktivit a produktů se společnost zabývá každoročně výzkumnými a vývojovými aktivitami. U realizovaných projektů klademe velký důraz na provozní uplatnitelnost jejich výstupů. To nám zajišťuje významný předpoklad úspěšného uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V této oblasti jsme v uplynulém období řešili desítky projektů, z nichž byla řada kofinancována z veřejných podpor. Projekty experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny především na oblast lesnictví a tvorbu softwaru. Mezi výzkumná témata náleží např. růstové modely, simulace kalamit, výpočet objemu dříví a sortimentace těžebního fondu založené na lokálních charakteristikách, stanovování množství zbytkové dendromasy v lesních porostech, stanovování lokálních probírkových intenzit.