Národní dotace MZe a finanční příspěvky na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti

Národní dotace MZe – informační systém sloužící pro kompletní administraci žádostí o dotace ze státního rozpočtu ČR pro subjekty podnikající v oblasti agropotravinářského komplexu. Legislativním podkladem jsou především Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě příslušných paragrafů zemědělského zákona č. 252/1997 Sb. v aktuálním znění, pro příslušný rok.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti – informační systém sloužící pro kompletní administraci žádostí o finanční příspěvky ze státního rozpočtu ČR pro majitele či jiné oprávněné uživatele lesa a mysliveckou veřejnost. Legislativním podkladem je  Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v aktuálním znění.

Základní vlastnosti

Informační sysytém zahrnuje kompletní administraci žádostí od okamžiku jejich přijetí na příslušném pracovišti, přes podporu celého rozhodovacího procesu včetně mnohostranných podpůrných a kontrolních procesů, až po generování platebních příkazů do ekonomického informačního systému SAP.

Klientské aplikační vybavení je provozováno ve dvou úrovních:

  1.  První oblast aplikačního vybavení zahrnuje moduly pro regionální pracoviště SZIF resp. pracoviště krajských úřadů.
  2. Druhá skupina modulů aplikace je určena pro provoz na ústředí MZe v Praze.

Informační systém obsahuje následující funkcionality (moduly):

  • Zaevidování žádostí
  • Kontroly na formální správnost a úplnost žádosti
  • Schvalování žádostí a tisky rozhodnutí
  • Příprava podkladů k proplacení žádosti
  • Generování platebních příkazů do ekonomického informačního systému SAP.
  • Předhotovené informační a statistické výstupy – tiskové sestavy

Logické řízení aplikací a administrace aplikačních i uživatelských přístupových oprávnění v celém rozsahu systému jsou řízeny parametrickými číselníky sestavovanými pro konkrétní oblasti dotační politiky MZe. Preference tohoto přístupu je vynucena poměrně častými změnami v pravidlech administrativy žádostí, a to nejen v rámci meziročních úprav legislativy, ale i v průběhu ročního vývoje systému.

Pro koho je produkt určen

Ministerstvo zemědělství ČR, regionální pracoviště SZIF, Krajské úřady

Systémové požadavky

Informační systém je implementován technologii klient-server. Klientem je aplikace pro operační systém Windows XP a vyšší. Jako server je použita databáze Oracle nebo MS SQL Server.