Letecká hlídka kůrovce

Aktuálním tématem dnešních dní je vliv sucha a rostoucí škody způsobené kůrovcem. Zákon o lesích (lesní zákon), ukládá vlastníku lesa povinnost „činit bezodkladná opatření k odstranění mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese“ (tj. mimo jiné i přemnožení škůdců) pro zmírnění jejich následků. Podle §33, odst. 1 lesního zákona je vlastník lesa povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení těchto škodlivých organismů. Z tohoto důvodu je pro vlastníka lesa důležité znát detailně stav svého, mnohdy i velmi rozsáhlého, lesního majetku.


Vzhledem k tomu, že pro zjištění aktuálního zdravotního stavu zejména smrkových lesních porostů, jejich intenzitu zasažení suchem a následným poškozením kůrovcem je důležitý nepřetržitý monitoring stavu a vývoje populací uvedeného škůdce, což s sebou přináší náročnou pracovní zátěž zejména pro lesního odborného hospodáře mající uvedený lesní majetek v řádné péči, nabízíme vám touto cestou možnost zjištění aktuálního zasažení lesních porostů kůrovcovou kalamitou a předpoklad jejího vývoje pomocí tzv. letecké hlídky kůrovce.

 

Jedná se o následující služby:

  • Zajištění služby leteckého snímkování zájmového území – zprostředkování jednorázového, případně dle dohody vícenásobného, leteckého snímkování zájmového území s důrazem na detail lesních porostů
  • Zpracování výsledků snímkování do ortofotosnímků a infrasnímků – zpracování do dvou sad souřadnicově umístěných snímků zájmového území (ortofotosnímky ve viditelném spektru a ortofotosnímky v infračerveném spektru) ve formátu jpg v rozlišení velikosti pixelu 0,10 m
  • Zpracování podkladů o zaujatém lesním majetku – příprava databáze příslušného LHP, vygenerování lesnické mapy, katastrální mapy a výsledků leteckého snímkování
  • Předání výsledků měření spolu s prohlížečkou LHK – instalace prohlížečky LHK spolu s daty LHP, vytvoření projektů výsledků snímkování, školení vyhodnocování a využití výsledků snímkování

 

 

 

Pro více informací kontaktujte:

                       

Ing. Jiří Kašpar
+420 571 487 135
+420 603 417 250
jiri.kaspar@foresta.cz