Řízení dodávek a pohybu dříví v pilařském provozu

Informační systém pro řízení procesu dovozu dříví do pilařské firmy, jeho organizace v čase, objemu a komoditě, dále pro přejímání dříví a sledování jeho pohybu a spotřeby na skladě pilařských provozů. Systém řeší požadavky dovozu dříví vyplývající z kapacitních možností a výrobních potřeb pilařské firmy. Dodavatelům dříví s platnou smlouvou jsou na základě nasmlouvaných objemů, dosavadního plnění a dalších podmínek vstupujících do algoritmu, vypočteny a následně nabídnuty možnosti dodání maximálního počtu dodávek pro definované časovém rozmezí (nejčastěji týden). Dodavatelé následně s předepsaným časovým předstihem rezervují dodávky, přičemž mohou sledovat plnění smluv, dodávky a jejich procesní stavy. Systém dále umožňuje provádění samofakturací, řešení přejímek dříví od dodavatelů a řízení skladového hospodářství, umožňujícího sledovat pohyb dříví na skladě, jeho spotřebu  a provádění průběžných inventur, a dále rozhraní pro výměnu informací s účetní evidencí. Modul „samofakturace“ vytváří podklady z elektronické nebo manuální přejímky dříví pro fakturaci a generuje faktury pro dodavatele surového dříví včetně protokolů z přejímek.

Pila

Modul skladové evidence umožňuje bilancování stavu skladů, kdy přírůstky jsou načteny z přejímky dodaného dříví a úbytky se z evidence dříví provádí při jeho zpracování. Před zpracováním na pile jsou automaticky snímána data zpracovávaného výřezu, případně pokud technologie není vybavena elektronikou pro identifikaci zpracovávaného výřezu, je možné využití manuálního zadávání. Modul dále podporuje průběžnou inventarizaci skladu (dle potřeby on-line nebo v dávkách - hodinových, denních apod.), sledování a vyhodnocování spotřeby dříví dle zakázek (m3, Kč) a kalkulaci nákladových i prodejních ceníků dříví na skladě. Systém komunikuje s účetní evidencí, v modulu dochází k dávkovému předávání pohybu skladových položek (systém příjemky a výdejky skladu).

Systém obsahuje moduly:

 • Dodavatelé
 • Evidence smluv a dodatků ke smlouvám
 • Záměry
 • Vrátnice
 • Sklady
 • Parametrizační moduly (číselníky):
 • Webové rozhraní pro dodavatele
 • Správa uživatelů dodavatele
 • Dojezdové centrum
 • Rezervace záměru
 • Dodávky
 • Smlouvy
 • Skladová evidence
 • Samofakturace
 • Export do účetnictví

Systém je připraven pro napojení na stávající systémy používané v pilařských provozech (elektronická přejímka, sw katru, účetnictví apod.) a umožňuje vytvořit manažerskou nadstavbu obsahující úlohy, informace a data důležitá pro rozhodování odpovědných pracovníků a provádění optimalizací.