VySkoL – Výpočet a uplatnění náhrad za škody na lesních porostech a pozemcích způsobené zvěří a ostatními vlivy

Aplikace umožňuje zjistit výši škody způsobené na lesních porostech a pozemcích na základě současně platné legislativy, tj. vyhlášky ministerstva zemědělství č.55/1999 Sb a výpočet poplatku za dočasné nebo trvalé odnětí lesního pozemku podle přílohy zákona č.289/1995 Sb. o lesích a připravit podklady pro uplatnění náhrad za tyto škody.

Program pracuje se sedmi okruhy podle příčiny vzniklých škod. Postup práce při editaci hodnot pro výpočet jednotlivých druhů škod je jednoduchý a uživatel je názorně veden k vyplnění nabízených položek v jednotlivých formulářích. Vstupní data o lesních porostech a pozemcích je možno automaticky načítat z údajů lesních hospodářských plánů a osnov v digitální podobě výměnného standardu IS LH (formát XML), nebo je lze vložit manuálně. Koncové výpočty se provádí hromadně, všechny tabulkové hodnoty potřebné k výpočtu škod jsou digitálně zpracované a aplikace je automaticky vyhledává. Výsledky výpočtu škod způsobených na lesích jsou zobrazeny podle jednotlivých druhů škod pro každou lesní dřevinu a pozemek. K tisku protokolu o výpočtu škody program spolupracuje s běžnými textovými editory, které jsou schopny pracovat s tiskovým dokumentem ve formátu RTF (např. MS Word, T602 apod.).

VySkoL

Základní vlastnosti

založení protokolu o výpočtu škody s výběrem okruhu podle příčiny vzniklé škody

  • načtení dat LHP z formátu IS LH (tzv.soubory XML) pro výběr jednotek lesa na nichž je škoda počítána
  • ruční editace databáze protokolu o škodě v přehledných editačních formulářích
  • automatické vyhledání hodnot pro výpočet příslušné škody a přiřazení j jednotlivým etážím a dřevinám
  • automatizované přiřazení srážek a přirážek k jednotlivým dřevinám podle vstupních hodnot, kontrola přiřazení srážek
  • editace a tisk úplného protokolu o výpočtu škody včetně znalecké doložky ve dvou výstupních formátech (RTF a tabulky)

Pro koho je produkt určen

  • soudní znalci  a odhadci provádějící znaleckou činnost v lesnictví a zemědělství
  • správci a vlastníci lesních majetků z řad obecních, státních i soukromých lesů, na jejichž území jsou provozovány honitby a je potřeba uplatnit náhrady za škody zvěří
  • vlastníci lesních majetků, na jejichž majetku byla způsobena škoda např. vlivem imisí, požáru nebo krádeží dřevní hmoty

Systémové požadavky

MS Windows 7 a vyšší, 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 50 MB (dle množství dat).

Ceny

  • Licenční poplatek: 4.990,- Kč + DPH
  • Roční uživatelská podpora: 1.000,- Kč + DPH