Stanovování množství zbytkové dendromasy

Aplikovaný výzkum realizovaný ve spolupráci s ČZU Praha, jehož tématem je kvantifikace množství nevyužité dřevní hmoty po těžbě dříví ("těžebních zbytků") při respektování enviromentálních zásad hospodaření v lesích. Výsledky projektu podporují rozvoj plánování a obchodu s touto komoditou, především ve spojení s ekologizací energetické politiky České republiky.

Výsledky projektu

Software - softwarový nástroj, který s využitím vstupních dat LHP, těžebních projektů a hodnot podílů biomasy v attrotunách zjištěných realizací tohoto projektu bude schopen poskytovat informace o místě a množství disponibilní komodity, jako nástroje pro podporu plánování a obchodu. Součástí systému je rovněž možnost výstupu do mapových podkladů (digitální grafická data), čímž umožní prostorové vyhodnocování.

Certifikovaná metodika - Textový popis metodického postupu zjišťování podílu           dendromasy z těžebních zbytků pro možnost rozšíření sady dat pro odvozování podílů   (tedy rozšíření ve smyslu detailnějšího členění na dřevinu, RVB a zakmenění).

Přínosy pro Vás

Cílem tohoto projektu je tvorba nástroje, který vlastníkovi lesa umožní kvantifikovat očekávanou produkci suroviny pro výrobu především energetické dřevní štěpky.

Pro koho je produkt určen

Potenciálními odběrateli a uživateli výstupů tohoto nástroje jsou všichni velcí vlastníci lesů, kteří disponují daty LHP (mohou být rovněž data LHO), primárními odběrateli budou státní lesní podniky – Lesy České republiky, s.p.; Vojenské lesy a statky, s.p.