Poradenské služby pro vlastníky lesů s podporou MZe

Ministerstvo zemědělství schválilo program na podporu nákupu poradenských služeb pro vlastníky lesa na období 2016-2020. Dotace je poskytována ve výši 80% výdajů, maximálně ve výši 40.000,-Kč/rok.

Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či nájemcem lesa (mimo majetek státu) a mají svého odborného lesního hospodáře.

Tuto poradenskou službu mohou poskytovat pouze poradci akreditovaní MZe.

Řešení pro vlastníka lesa

Každý vlastník lesa, který si platí svého OLH, může čerpat 40 tis. Kč ročně až do roku 2020. Poradenskou službu lze využít na řešení konkrétních potřeb vlastníka lesa.

Poradenské služby je možné rozdělit podle možných oblastí Vašeho zájmu například na:

 

KŮROVOVÁ KALAMITA - EKONOMIKA LH A DOTACE NA LES

  • Zmírňování dopadů kůrovcové kalamity na stav lesa a jeho ekonomiku, maximalizace využívání dotačních příležitostí

Součástí této služby je vyhodnocení rizik nepříznivého vývoje kůrovcové kalamity na dotčeném majetku s ohledem na jeho lokaci, terénní charakteristiky a dřevinnou skladbu. Dále je obsahem analýza dopadů na ekonomiku LH v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Služba je rovněž orientována na maximalizaci využívání dostupných dotačních příležitostí vhodných pro daný majetek.

 

MAXIMALIZACE VÝNOSŮ AUKČNÍM PRODEJEM DŘÍVÍ

  • Zavádění transparentních metod a způsobů prodeje dříví - aukční prodej dříví

V rámci služby posoudíme stav Vašeho lesa a zejména jeho druhové a věkové složení a navrhneme nejlepší způsob transparentního prodeje dříví pro dosažení maximálního výnosu. Metoda je vhodná pro mýtní i předmýtní těžby, úmyslné i nahodilé, včetně kůrovcem poškozeného dříví, v neposlední řadě také pro prodej výřezů.

 

ZJIŠŤOVÁNÍ, VÝPOČET A UPLATŇOVÁNÍ ŠKOD A ÚJEM NA LESÍCH

  • Zjišťování a výpočet újem na lesních majetcích a jejich uplatňování
  • Zjišťování a výpočet škod na lesních majetcích a jejich uplatňování

Naši soudní znalci spočítají výši škod či újem podle platných právních předpisů a zabezpečí jejich uplatňování u příslušných institucí. Škody i újmy Vám vyspecifikujeme, shromáždíme podklady, spočítáme jejich výši a vypracujeme žádost o jejich proplacení.

 

VYHODNOCOVÁNÍ EKONOMIKY LH A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VLASTNÍKŮM LESA

  • Analýza hospodaření na lesním majetku (lesnický a ekonomický audit), srovnání dosahovaných výsledků s obdobnými lesními majetky, určení oblastí vhodných ke zlepšení či optimalizaci.
  • Návrh a zavedení kontrolních mechanismů vlastníka lesa při správě lesního majetku 3. osobou
  • Tvorba dlouhodobě vyrovnaného ekonomického modelu hospodaření

 

Pomůžeme Vám získat dotace

Společnost Foresta SG, a.s. poskytuje své odborné služby vlastníkům lesa již 22 let. Pro zabezpečení vysoké kvality služeb má vytvořen tým 10 osob, specializovaných na lesnictví, ekonomiku, statistiku, informatiku a dendrometrii. Součástí týmu jsou rovněž soudní znalci a poradce akreditovaný MZe.

Společnost Foresta SG, a.s. nabízí vlastníkům a nájemcům lesa poradenské služby svého expertního týmu. Při jejich využití zabezpečuje klientům zajištění dotace tzv. „na klíč“, tj. vše potřebné vyřídí za klienta.

 

V případě zájmu o využití dotovaných poradenských služeb můžete získat více informací u specialisty na podporu poradenství:

Ing. Viktor Mareš, Ph.D.
  +420 727 834 866
viktor.mares@foresta.cz

 

Případně přímo u poradce akreditovaného MZe:

Ing. et Ing. Ludvík Pavlíček
Akreditovaný poradce MZe č. 262/2008
+420 571 487 141
+420 724 045 202
ludvik.pavlicek@foresta.cz