LHKE OLH - Lesní hospodářská kniha a evidence pro odborné lesní hospodáře

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci všech základních informací, které jsou potřebné při hospodaření s lesním majetkem. Základem programu je práce s digitální lesní hospodářskou knihou, tedy s údaji lesních hospodářských plánů nebo osnov, ve které jsou zobrazeny rovněž informace lesní hospodářské evidence. Aktualizace dat je zajištěna ruční editací lesní hospodářské evidence k jednotlivým porostním skupinám nebo pomocí zpracování výrobně-hmotových dokladů (LA 45). Standardně je zahrnuto vytváření bilance holin a těžeb pro zvolené časové období a prostorovou jednotku rozdělení lesa a zpracování oficiálně požadovaných výstupů pro státní správu lesa a statistických výkazů. Využití všech dostupných informací je pak možné prezentovat pomocí modulu dotazů, filtrů, tvorby tiskových sestav a dávkových operací. Aplikace umožňuje pracovat s jedním nebo s více lesními hospodářskými celky (LHP nebo LHO) nebo jejich částmi.

Program je dodáván s vlastním GIS nástrojem, která umožňuje provádět základní operace s lesní hospodářskou mapou, jako je zobrazení jednotlivých jednotek lesa z databáze LHK do mapy a naopak, popis nebo zobrazení mapy podle databázové informace, tisk mapy nebo její části, práce s editačními vrstvami apod.

LHKE OLH

Základní vlastnosti

 • jednoduché ovládání – pomocí ikon nebo menu, včetně klávesových zkratek
 • zobrazení údajů LHP nebo LHO po porostních skupinách spolu s LHE
 • řádková kniha – zobrazení dat celého LHP nebo LHO po řádcích jednotlivých dřevin
 • průběžné vedení LHE a aktualizace dat LHE
 • tisk lesní hospodářské knihy zadáním filtru, tisk jednotlivých porostních skupin
 • import dat LHP a LHO z výměnného standardu IS LH (formát XML - LHP a LHO od roku 2001)
 • editace údajů o LHE přímo k porostní skupině nebo pomocí modulu zpracování výrobně-hmotových dokladů (LA45) s využitím kontrol na LHK
 • tvorba a tisk uživatelských sestav, tvorba filtrů, dotazů, export jejich výsledků
 • tvorba bilancí holin a těžeb v kterémkoliv okamžiku u PS, vytváření a tisk statistických výkazů L144, P8-01, výstup souhrnných údajů LHE pro státní správu lesa
 • práce s lesnickou mapou ve spojení s grafickou prohlížečkou Baset - možnost interaktivní spolupráce numerické části LHP s části grafickou – hledání konkrétní PS v mapě a naopak, okamžité informace o vybrané ploše v mapě, popis nebo zobrazení mapy podle databázové informace, tisk mapy nebo její části, práce s editačními vrstvami, možnost práce s rastrovými mapami, měření délek a ploch
 • archivace dat LHP a LHE, archivace modulů

Přínosy pro Vás

Aplikace umožní zefektivnění činnosti hospodaření s daty lesního majetku a zlepšení vedení lesní hospodářské evidence a přehlednosti o majetku. Tam kde je vytvořen lesní hospodářský plán nebo kde lesní odborný hospodář pracuje s lesními hospodářskými osnovami drobných vlastníků se vždy vyplatí program na prohlížení těchto dat, správu a aktualizaci údajů o lese a vlastnických poměrech a ve spojení s kvalitním geografickým informačním systémem určeným k prohlížení a tvorbě map bude uživateli dobrým a silným pomocníkem při jeho odborné lesnické činnosti.

Pro koho je produkt určen

 • odborní lesní hospodáři
 • vlastníci lesních majetků
 • správci obecních a soukromých lesních majetků
 • subjekty obhospodařující lesní majetky

Systémové požadavky

Operační systém Windows XP a vyšší (u 64 bitových OS pomocí tzv. XP módu), 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 100 MB (dle množství dat). 

Ceny

 • Licenční poplatek: 6.990,- Kč + DPH
 • Roční uživatelská podpora: ---