Lesnický a ekonomický audit - Lesnická a ekonomická analýza hospodaření na lesním majetku

Obecný popis produktu

Analýza hospodaření na lesním majetku je stále více využívána především obcemi a městy, pro její komplexní, odborné a objektivní posuzování organizace a způsobu obhospodařování lesních majetků, jejich ekonomických výsledků a modelování vývoje stavu lesa a výnosovosti. Odbornost je zajištěna týmem pracovníků složeným z lesních a ekonomických inženýrů, soudních znalců v oblasti lesního hospodářství a poradce akreditovaného MZe. Od roku 2001 jsme tuto službu provedli na více jak 200 lesních majetcích. V rámci analýzy Vám poskytneme srovnání dlouhodobých ekonomických výsledků a úrovně hospodaření s jinými srovnatelnými lesními majetky a zformulujeme doporučení ke zlepšení stavu lesa a hospodaření či omezení existujících rizik.

Základní vlastnosti/funkcionality produktu

Výstupem analýzy je závěrečná zpráva auditu, která Vám poskytne informace o

 • stavu lesa
 • vhodnosti zvolené koncepce obhospodařování lesa a kvality jeho provádění
 • vhodnosti uplatňovaného systému sběru a oběhu informací, sloužících pro řízení a rozhodování,
 • přiměřenosti realizovaných nákladů a dosahovaných výnosů,
 • srovnání s výsledky hospodaření na podobných lesních majetcích,
 • modelování a optimalizaci dosažitelných hospodářských výsledků.

Ke každé z uvedených oblastí jsou formulovány výroky auditora (výstižný popis stavu) a doporučení sledující zlepšení tohoto stavu či omezení existujících či potenciálně hrozících rizik.

Realizace analýzy hospodaření na lesním majetku probíhá v těchto krocích:

 • Sběr dat o lesním majetku - digitální data LHP, údaje LHE, údaje účetní evidence
 • Zpracování dat o lesním majetku - vytvoření základní kostry všech oblastí analýzy včetně tabulek a grafů
 • Venkovní šetření lesního majetku - šetření všech oblastí analýzy s cílem formulace výroků a doporučení, obchůzka cca reprezentativní části realizovaných výkonů s posouzením jejich rozsahu, kvality a nákladové případně výnosové přiměřenosti
 • V případě potřeby získání doplňujících informací
 • Vyhotovení Závěrečné zprávy
 • Předání a prezentace Závěrečné zprávy

Doba zhotovení analýzy hospodaření je dle dohody v rozmezí 1-3 měsíců.

Přínosy pro Vás

Analýza hospodaření na lesním majetku Vám pomůže řešit tyto oblasti:

 • Zhodnocení stavu lesa s vazbou na LHP, přírodní podmínky, koncepci a výkony hospodaření odpoví např. na otázku:
  • Lepší se či horší stav lesa z pohledu jeho struktury, stability, kvality, vitality apod.?
 • Posouzení koncepce hospodaření jakožto základního rámce způsobu hospodaření odpoví např. na otázky:
  • Je zvolena správná koncepce?
  • Je v souladu se způsobem hospodaření a potřebami lesa?
 • Zhodnocení kvality hospodaření a projektů hospodaření odpoví např. na otázky:
  • Jaká je úroveň a kvalita projektů hospodaření a prováděných výkonů ve vztahu k jejich objemu a ceně?
  • Odpovídá rozsah výkonů potřebám lesa a jejich kvalita vynaloženým nákladům?
 • Posouzení výkaznictví s důrazem na stanovení struktury evidovaných dat tak, aby sloužila vlastníku lesa/správci lesa pro rozhodování/řízení odpoví např. na otázky:
  • Je struktura sledovaných a vyhodnocovaných informací dostatečná s ohledem na jejich informační hodnotu pro potřeby vlastníka/správce lesa?
  • Na co se má vlastník/správce lesa ptát, aby dostal úplnou informaci pro rozhodování?
 • Posouzení výnosových a nákladových charakteristik lesního majetku odpoví např. na otázky:
  • Máme přehlednou a ekonomicky správně strukturovanou informaci o výnosech a nákladech v čase?
  • Odpovídají dosahované výnosy a náklady realizovaným výkonům?
 • Výpočet a porovnání ukazatelů nákladovosti a výnosovosti s jinými lesními majetky s důrazem na jejich srovnatelnost - zpracování dle jednotné metodiky odpoví např. na otázky:
  • Jaké úrovně hospodaření a ekonomických výsledků dosahují obdobné lesní majetky?
  • Jakých nákladů na správu dosahují obdobné lesní majetky respektive jak mají správu zorganizovanou?
  • V čem jsou naše silné a naopak slabé stránky v porovnání s obdobnými lesními majetky?
 • Vytvoření modelu dlouhodobě dosahovatelného hospodářského výsledku a modelu dlouhodobého vývoje lesního majetku odpoví např. na otázky:
  • Jaký bude dlouhodobý vývoj stavu lesa při současném způsobu hospodaření?
  • Jaký je dlouhodobý výnosový a nákladový potenciál lesního majetku?

Komu je produkt primárně určen

 • vlastníci lesních majetků
 • správci lesních majetků
 • odborní lesní hospodáři
 • subjekty, obhospodařující lesní majetky

Cena

Pro stanovení ceny nám prosím sdělte následující informace:

 • velikosti a umístění (obec, ORP..) lesního majetku
 • případné specifické požadavky/otázky, jež má analýza řešit

 

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na:

marketing@foresta.cz

 +420 724 045 202