Evropské inovační partnerství

Žadatel: Ing. Miroslav Škrabal

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005031

 

Název projektu: Revitalizace lesa systémem integrovaného lesního hospodaření

 

Hlavní cíle:

1) Vytvořit obecný postup revitalizace biotopů (lesních biotopů) pomocí zásad integrovaného lesního hospodaření (ILH - model KRAUS&KRUMM, 2013.

2) Vytvořit návrh modelu revitalizace pomocí zásad integrovaného lesního hospodaření a jeho realizace na vybraných lesních majetcích členů OS

3) Realizace a výstupy tohoto projektu přispějí k přípravným krokům navazujícího záměru - Založení a provoz demonstračního objektu European Forestry Institute (další rozvoj ILH, provádění opakovaných měření, demonstrace-ukázka přístupu) na LHC 608310.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Příprava a spuštění projektu.

2) Shrnutí dosavadních použitelných poznatků a popis zvoleného přístupu revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření.

3) Podrobná analýza stávajícího stavu zvoleného území včetně podrobného šetření a měření (získání dat).

4) Návrh konkrétní aplikace revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření v zájmovém území.

5) Praktická aplikace revitalizace lesů systémem integrovaného lesního hospodaření v zájmovém území.

6) Přizpůsobit evidenční nástroje potřebě systému ILH (struktury a provázanosti dat, úlohy nad nimi).

7) Zjištění a kvantifikace aktuálního souladu systému ILH s dotační politikou (veřejný zájem) příslušných ministerstev (MZe, MŽP, MMR, MPO)

8) Vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování a vyhodnocování průběhu a ekonomických výsledků hospodaření.

9) Ucelené shrnutí průběhu a výsledků projektu.

10) Šíření informací o projektu.

11)  Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Členové OS:

 1. Ing. Miroslav Škrabal
 2. Revitales a.s.

III.          FORESTA SG, a.s.

 1. Spolek singulárních podílníků Krhov, z.s.
 2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 3. Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.a

VII.         Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček

 

 


 

Žadatel: Město Černovice

Registrační číslo: 23/001/5377e/500/005048

 

Název projektu: Zpracování lesních těžebních zbytků na biouhel

 

Hlavním cílem projektu je inovace technologie a vytvoření postupu výroby biouhlu v lesním hospodářství a podpora jejich zavedení a aplikace biouhlu na vybraných lesních majetcích.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Příprava a spuštění projektu.

2) Získání ucelené informace o dosavadních poznatcích o biouhlu.

3) Úprava / inovace technologie - pece, která bude jednoduchá na výrobu i obsluhu a bude snadno přenosná za materiálem, bude šetřit čas a sílu obsluze a eliminovat možné chyby při výrobě biouhlu z lesního klestu. Vytvoření rozšiřující varianty technologie pro pracovní četu. Vytvoření metodiky / postupu použití pecí.

4) Stanovení výkonnosti výroby biouhlu.

5) Posouzení vlivu na ekosystém - benchmarking s alternativními výkony.

6) Posouzení fyzikálně-chemických vlastností biouhlu a možností jeho dalšího využití v praxi.

7) Aplikovat vyrobený biouhel na lesním stanovišti a vyhodnotit jeho dopady / přínosy.

8) Vyhodnocení ekonomického proveditelnosti inovace v dlouhodobém měřítku s možností širšího využívání na jiných lesních majetcích.

9) Ucelené shrnutí průběhu a výsledků projektu.

10) Šíření informací o projektu.

11) Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Členové OS:

 1. Město Černovice
 2. Revitales a.s.

III.          FORESTA SG, a.s.

 1. Martin Pospíšil
 2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 3. Ing. Pavel Suk

VII.         Ing. Elen Hallová

VIII.       Česká zemědělská univerzita v Praze

 1. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček

 

 


 

Žadatel: Městské lesy Vsetín, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005009

 

Název projektu: Praktické využití metod dálkového průzkumu země pro získávání informací o les. stanovišti a porostu.

 

Hlavním cílem projektu je praktické uplatnění nových možností využití metod DPZ v provozní praxi lesního podniku při hromadném zjišťování informací o lesním stanovišti a porostu na něm.

Vytvořit návrh úloh tvorby informací o lesním stanovišti a porostu a jejich praktická realizace na lesním majetku žadatele - LHC  721402 Městské lesy Vsetín, PUPFL 840 ha (oblast Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky).

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Příprava a spuštění projektu.

2) Provedení leteckého snímkování a laserového skenovaní zájmového území letadlem včetně přípravy.

3) Základní zpracování dat provedeného leteckého snímkování a leteckého skenování terénu zaujatého území.

4) Zpracování úloh tvorby informací o lesním stanovišti s využitím metod DPZ.

5) Ověřování získaných dat z leteckého snímkování s numerickými daty platného LHP, ověření pomocí pozemní verifikace vybraných zkusných ploch, zjednodušených tvarů holi (améb) z leteckého snímkování. Stanovení přesností dat zjištěných s pomocí metod DPZ.

6) Vyhodnocení časové, technologické a finanční náročnosti použitých postupů pro širší aplikovatelnost v praxi s cílem posouzení a stanovení doporučení pro opakovatelné použití v LH.

7) Vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu.

8) Šíření informací o projektu.

9) Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Členové OS:

 1. Městské lesy Vsetín, s.r.o.
 2. FORESTA SG, a.s.

III.          PRIMIS spol. s r.o.

 1. GeoProxima, s.r.o.
 2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 3. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa

VII.         Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček

 


 

Žadatel: Spojené lesy s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/700/005076

 

Název projektu: Nová koncepce hospodaření pro Spojené lesy s.r.o.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření nové koncepce - vize, strategie a postupů lesnického hospodaření zohledňující probíhající disturbance na lesních pozemcích obhospodařovaných společností Spojené lesy s.r.o. a její zavádění do praxe.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Příprava a spuštění projektu.

2) Posouzení dopadů disturbance na lesní porosty.

3) Posouzení aktuálního zdravotního stavu porostů, změn vlastností lesních stanovišť a míry degradace lesních půd.

4) Navržení a vytvoření demonstračních objektů.

5) Návrh obnovních postupů, návrh úpravy druhové skladby při obnově, návrh optimálních výchovných postupů.

6) Vytvoření plánu hospodaření s ohledem na opatření nové komplexní koncepce.

7) Přizpůsobit evidenční nástroje potřebě zavádění a realizace nové koncepce hospodaření (struktury a provázanosti dat, úlohy nad mini).

8) Podpora zavádění nové koncepce do praxe.

9) Vypracování souhrnné závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích projektu.

10) Šíření informací o projektu.

11) Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2

 

Členové OS:

 1. Spojené lesy s.r.o.
 2. FORESTA SG, a.s.

III.          Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 1. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa
 2. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček

 


 

Žadatel: Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/500/005090

 

Název projektu: Obnova rozsáhlých kalamitních holin

 

Hlavním cílem projektu je návrh způsobu realizace obnovy rozsáhlých kalamitních holin a podpora jeho realizace na místních specifických podmínkách hospodaření.

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Příprava a spuštění projektu.

2) Zjištění parametrů a případné degradace především na předem vytipovaných lokalitách s viditelnými karenčními jevy ve stávajících porostech.

3) Posouzení možností zlepšení stanovištních podmínek v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

4) Nalezení přístupu k dřevinné skladbě při obnově.

5) Nalezení postupů obnovy.

6) Pomoc s realizací postupů obnovy.

7) Posouzení ekonomické proveditelnosti.

8) Vypracování souhrnné závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích projektu.

9) Šíření informací o projektu.

10) Profesionální administrace dotace. Řízení projektu vybranými principy metodiky PRINCE 2.

 

Členové OS:

 1. Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o.
 2. FORESTA SG, a.s.

III.          Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 1. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček

 


 

Žadatel: Lesy města Mohelnice, s.r.o.

Registrační číslo: 23/001/5377e/600/005104

 

Název projektu: Posílení biodiverzity lesního majetku trvalým ponecháním stromů (majetek situovaný mimo CHKO)

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření postupu pro výběr, označení, změření, popis a kategorizaci (skupin) stromů k trvalému ponechání v porostech a jeho velkoplošné zavedení na lesním majetku umístěném mimo CHKO včetně sběru podrobných dat a řešení ekonomiky opatření

 

Mezi dílčí cíle navázané na jednotlivé skupiny aktivit patří:

1) Dokumentace o nastavení projektu a spuštění realizace projektu.

2) Vyhodnocení biodiverzty dřevinného patra a typů stanovišť (typologie).

3) Metodický postup.

4) Porosty vybrané pro realizaci ponechání (skupin) stromů.

5) Datová sada o vybraných, popsaných a změřených stromech k trvalému ponechání v porostech.

6) Tabulková a grafická prezentace provedených opatření.

7) Identifikace a kvantifikace potenciálních dotací.

8) Vyčíslení ekonomických dopadů na vlastníka lesa a doporučení k proveditelnosti u jiných lesních majetků.

9) Závěrečná zpráva.

10) Informace o projektu na webových stránkách, prezentace v rámci celostátní sítě pro venkov, článek v časopisu Lesnická práce.

11) Řízení dodání produktu - balíků práce, aktualizace projektové dokumentace, ukončení projektu.

 

Členové OS:

 1. Lesy města Mohelnice s.r.o.
 2. FORESTA SG, a.s.

III.          Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 1. Ústav pro hospodářkou úpravu lesa
 2. Ing. et. Ing. Ludvík Pavlíček