Produkty a služby

FORESTRADE - Lesnický prodejní portál

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Umožňuje prodej dříví na pni – prodej stojících stromů, prodej dříví – prodej veškerých komodit lesního hospodářství. Prodej probíhá prostřednictvím elektronických nebo prezenčních aukcí.

Řízení dodávek a pohybu dříví v pilařském provozu

Informační systém pro řízení procesu dovozu dříví do pilařské firmy, jeho organizace v čase, objemu a komoditě, dále pro přejímání dříví a sledování jeho pohybu a spotřeby na skladě pilařských provozů.

Stanovování množství zbytkové dendromasy

Aplikovaný výzkum realizovaný ve spolupráci s ČZU Praha, jehož tématem je kvantifikace množství nevyužité dřevní hmoty po těžbě dříví ("těžebních zbytků") při respektování enviromentálních zásad hospodaření v lesích.

Lokální probírková procenta

Provozní metoda plánování probírek pomocí lokálně odvozených probírkových procent pro hlavní dřeviny (sm, bo, bk, db).

KRPK - Kalkulace, Rozpočet, Plánování, Kontroling

KRPK je komplexním řídícím nástrojem, pro organizaci a řízení lesního podniku, který umožňuje efektivně plánovat výrobní procesy podniku, kontrolovat jejich plnění, plánovat a řídit kapacitní a nákladové položky podniku, plánovat výnosové položky a v neposlední řadě také tvořit kalkulační jednice ceníkových položek.

LHK SSL - Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci informací jež jsou potřebné při výkonu státního dozoru nad lesním majetkem jak v soukromém tak i státním vlastnictví. Tento software slouží zejména jako nástroj k prohlížení databázových údajů lesních hospodářských plánů (LHP) a osnov (LHO) a k nim navazujících informací o plánovaných těžbách a zalesnění, informací o majetku, případně parcelách. Umožňuje pracovat s jedním nebo s více lesními hospodářskými celky nebo jejich částmi.

LHKE OLH - Lesní hospodářská kniha a evidence pro odborné lesní hospodáře

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci všech základních informací, které jsou potřebné při hospodaření s lesním majetkem. Základem programu je práce s digitální lesní hospodářskou knihou, tedy s údaji lesních hospodářských plánů nebo osnov, ve které jsou zobrazeny rovněž informace lesní hospodářské evidence.

Ocenění – Oceňování lesních porostů a lesních a zemědělských pozemků

Aplikace je určena pro výpočet ceny lesních porostů a lesních, zemědělských a jiných pozemků na základě současně platné legislativy, tj. zákona 151/1997 o oceňování majetku, ve znění všech pozdějších prováděcích vyhlášek.

PUKNi – Prohlížečka údajů katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci dat katastru nemovitostí, tedy informací jež jsou potřebné při práci s daty o majetku. Aplikace je vytvořena nad datovou strukturou ISKN (Informační Systém Katastru Nemovitostí). Umožňuje načtení numerických i grafických dat z VF ISKN (výměnný formát dat informačního systému katastru nemovitostí).

VySkoL – Výpočet a uplatnění náhrad za škody na lesních porostech a pozemcích způsobené zvěří a ostatními vlivy

Aplikace umožňuje zjistit výši škody způsobené na lesních porostech a pozemcích na základě současně platné legislativy, tj. vyhlášky ministerstva zemědělství č.55/1999 Sb a výpočet poplatku za dočasné nebo trvalé odnětí lesního pozemku podle přílohy zákona č.289/1995 Sb. o lesích a připravit podklady pro uplatnění náhrad za tyto škody.

Lesnický a ekonomický audit - Lesnická a ekonomická analýza hospodaření na lesním majetku

Připravíme komplexní analýzu hospodaření na lesním majetku, v rámci které odborně a objektivně posoudíme organizaci a způsob jejího obhospodařování lesních majetků, jejich ekonomických výsledků a modelování vývoje stavu lesa a výnosovosti.